Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2013

4110 fc8c

Photo

MyNameIsAwesome
4223 f11a
...but i'm so afraid 
Reposted fromantjee antjee

December 23 2013

MyNameIsAwesome
8285 6792 500
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack
MyNameIsAwesome
MyNameIsAwesome
8466 a1fb
Reposted fromjaslodka jaslodka
MyNameIsAwesome
8617 9702 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie

December 21 2013

4884 e825
Reposted fromwestedcrean westedcrean
MyNameIsAwesome
4778 cecc
Reposted frommcbiel mcbiel
4874 973d

daredevilize:

I would watch an entire movie with just this.

Reposted fromwestedcrean westedcrean

December 09 2013

MyNameIsAwesome
trochę kultury, krnąbrna dziwko.
— właśnie dziwko.
MyNameIsAwesome
Kobiety zawsze postawią na swoim, bo mają piersi. Nieważne: duże czy małe, sam fakt ich posiadania oznacza, że stoicie na wygranych pozycjach.
— Zaślubiny patyków.
Reposted fromavooid avooid viamakemelaugh makemelaugh
MyNameIsAwesome
- Potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem?
- "Morze". I niech każdy sobie wybierze, przez jakie "żet". 
— Marek Dyjak, "Przekrój" nr 12/2013
Reposted fromBeatka Beatka viamakemelaugh makemelaugh
MyNameIsAwesome
MyNameIsAwesome
Miłość jest wtedy, gdy chcesz być z kimś nawet po orgazmie.
— Jerzy Plich
Reposted frompesy pesy viamakemelaugh makemelaugh
MyNameIsAwesome

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viamakemelaugh makemelaugh
MyNameIsAwesome
7406 555c 500
Reposted fromnonreality nonreality viamakemelaugh makemelaugh
MyNameIsAwesome
MyNameIsAwesome
6961 554b
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamakemelaugh makemelaugh
MyNameIsAwesome
3855 f598 500
Reposted fromznamysie znamysie viamakemelaugh makemelaugh
6125 b100 500
Reposted fromget-fit get-fit viamakemelaugh makemelaugh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl